Informacja o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2011

Grafika informacjaPoniżej zamieszczamy informację o dofinansowaniu zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz dla uczniów z niektórymi niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach :
a) I -III szkoły podstawowej,
b) III gimnazjum,
c) dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego przysługuje również uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I -VI szkoły podstawowej i I -III gimnazjum.

Wysokość dofinansowania :

Do kwoty 180 zł
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
- dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, klas I-III szkół podstawowych

Do kwoty 325 zł
- dla uczniów klas III gimnazjów
- dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klas I-III gimnazjów

Do kwoty 210 zł
- dla posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, klas IV-VI szkół podstawowych

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111 poz. 652 ).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w terminie od 4 lipca 2011r. do dnia 22 lipca 2011 r. w Zespole Obsługi Szkół w Domaradzu, ( pok. 21 w Urzędzie Gminy w Domaradzu )

Wniosek mogą złożyć:

- rodzice ( prawni opiekunowie, rodzice zastępczy)

- za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych : nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenia o wysokości dochodów za miesiąc czerwiec 2011 r.

2. W przypadku korzystania z zasiłku stałego lub okresowego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń.

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy załączyć kserokopię orzeczenia.

4. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wnioskodawca składający wniosek w uzasadnieniu musi wykazać, że spełnia jedną z przesłanek o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2011-06-22
Data publikacji:2011-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:898