Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Brzozowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

pomoc prawna

Na mocy  przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym  poradnictwie  obywatelskim  oraz  edukacji  prawnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów
i  radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z ich upoważnienia - aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

 

Gdzie?        

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzozowie – w budynku Starostwa
     Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, II piętro, pokój nr 26  
    
obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów codziennie, w godzinach:     


     8.00 – 12.00  poniedziałek, czwartek, piątek       
     13.00 – 17.00 –  wtorek, środa

     TELEFON: 13 43 40912

     Rejestracja: 605 662 030,  e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

 

2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jasienicy Rosielnej – w budynku
   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, obsługiwany przez Fundację Rozwoju
   i Wsparcia „Pasieka” w Rzeszowie, codziennie  w godzinach:
    8.00 – 12.00 od poniedziałku do czwartku

    12.00 – 16.00 piątek

    TELEFON: 13 3061146, e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl

      Rejestracja: 605 662 030,  e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

 

3) Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nozdrzcu – w budynku
    Urzędu Gminy obsługiwany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”,
    codziennie w godzinach:

    8.00 – 12.00 od wtorku  do piątku

    12.00 – 16.00 poniedziałek

    TELEFON: 13 4398020,  e-mail: ugn@nozdrzec.pl

    Rejestracja: 605 662 030,  e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

 

Dla kogo?

 

Od 1.01.2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń
na e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy poszczególnych Punktach

Co obejmuje?

 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
    o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
    obowiązkach,  w  tym  w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem
    przygotowawczym,   administracyjnym,   sądowym   lub sądowo- 
    administracyjnym,

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,


3) sporządzeniu  projektu  pisma  w  sprawach,  o  których  mowa  w  pkt 1 i 2,
    z  wyłączeniem  pism  procesowych  w  toczącym  się  postępowaniu
    przygotowawczym  lub  sądowym  i  pism  w  toczącym  się  postępowaniu
    sądowoadministracyjnym,

3a)nieodpłatnej mediacji

4) sporządzeniu  projektu  pisma  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych
     lub  ustanowienie  pełnomocnika  z  urzędu  w  postępowaniu  sądowym
     lub  ustanowienie  adwokata,  radcy  prawnego,  doradcy  podatkowego
     lub  rzecznika  patentowego  w  postępowaniu  sądowoadministracyjnym
     oraz    poinformowanie  o  kosztach  postępowania  i  ryzyku  finansowym
     związanym  ze  skierowaniem  sprawy  na  drogę  sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny,
a także działający z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski może zażądać od osoby uprawnionej do uzyskania pomocy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną do uzyskania pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzozowskiego.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-26
Data publikacji:2019-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9724