Sesja Rady Gminy 14 lutego 2024 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2024

herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję LXII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 14 lutego 2024r. (tj. środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023 - do wiadomości

10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) przyznania w 2024r. dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Domaradzu
projekt Uchwały Nr LXII. 370.2024

b) przyznania w 2024r. dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Golcowej
projekt Uchwały Nr LXII. 371.2024

c) zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok
projekt Uchwały Nr LXII. 372.2024

d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników 
ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników 
ochotniczych straży pożarnych
 projekt Uchwały Nr LXII. 373.2024

e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
projekt Uchwały Nr LXII. 374.2024

f) uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie
projekt Uchwały Nr LXII. 375.2024

g) uznania wniosku za zasługujący na uwzględnienie
projekt Uchwały Nr LXII. 376.2024

h) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy 
Społecznej
projekt Uchwały Nr LXII. 377.2024

i) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz
szczegółowych 
warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług 
sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
projekt Uchwały Nr LXII. 378.2024

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Wolanin
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-02-07
Data publikacji:2024-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1780