Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2024

godlo, flagaW związku z ubieganiem się przez Gminę Domaradz o środki na realizacje działań w ramach  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej informujemy, że usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

godło flaga

W ramach modułu I:

 1. Gmina podejmuje decyzję o realizacji zadania własnego w przedmiotowym zakresie.
 2. Rada gminy podejmuje uchwałę, która określa szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.
 3. Rada gminy może postanowić o rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także inne osoby bliskie takie jak wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.
 4. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 5. Organizatorem usług sąsiedzkich jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z usług sąsiedzkich, jednak w zakresie organizacji usług może korzystać z pomocy organizacji pozarządowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Minimalne wymogi wobec osoby realizującej usługi sąsiedzkie przedstawiają się następująco:
 • jest osobą pełnoletnią;
 • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 • nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 • złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
 • zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 • ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 • została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 • została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.
 1. Sposób udzielania pomocy w ramach Modułu I programu wygląda w taki sam sposób jak przy realizacji usług opiekuńczych, przy zastosowaniu procedur przyznania świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji o przyznaniu usług sąsiedzkich.

W ramach modułu I gmina może wnioskować o środki na realizację usług sąsiedzkich dla 5 środowisk, a kwota środków przeznaczonych na 1 środowisko to 800 zł brutto/brutto miesięcznie.

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach programu będzie uzależniona od wysokości przyznanych środków.

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy zainteresowanych w/w wsparciem o zgłoszenie zapotrzebowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradz w okresie od 26.01.2024r. do 31.01.2024r.
w godz. 7.45 – 15.00 pod numerem telefonu

13 43 47 041 w. 40,41

Autor: Sabina Lech

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-26
Data publikacji:2024-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Sabina Lech
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1032