Wykaz nieruchomości do zniesienia współwłasności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2023

infoWójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zniesienia współwłasności w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym stanowiących  współwłasność w udziale ¾   Gminy Domaradz, a osobą fizyczną w udziale ¼ .

 

Nr

działki

Pow.

w ha

obręb

Nr KW

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości

616

618

655

690

3379

4057

4063

714

715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,14

0,04

0,13

0,06

0,11

0,16

0,12

0,10

0,05

 

 

 

Barycz

KS1B/00050173/2

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 616, 618, 655, 690, 3379, 4057, 4063, 714, 715, 711 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Domaradz,  natomiast działki o numerze ewidencyjnym 690, 3379 leżą                      w terenach użytków rolnych oznaczonych symbolem RP, RO, działki                 o numerze ewidencyjnym 616, 618, 655, 4057, 4063 leżą w terenach użytków rolnych przeznaczonych do zalesień a działki oznaczone                       w ewidencji gruntów i budynków jako działki 711, 714, 715 leżą                          w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o symbolu 1MRj.

·         Działka  616 o pow. 0,14 ha jest niezabudowana lekko pochyła                     w całości pokryta trawą oraz samosiewami drzew. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej ani dojazdu.

·         Działka  618 o pow. 0,04 ha jest niezabudowana , teren działki zróżnicowany, lekko pochyły w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka nie posiada dojazdu  ani uzbrojenia infrastruktury technicznej.  

·         Działka 655 o pow. 0,13 ha jest niezabudowana w znacznej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny. Działka nie posiada urządzonego dojazdu ani  nie posiada infrastruktury technicznej

·         Działka 690 o pow. 0,06 ha jest to działka niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki lekko pochyły a kształt działki jest regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

·         Działka 3379 o pow. 0,11 ha jest niezabudowana położona                        w bliskiej odległości od zabudowań, teren działki jest lekko pochyły. Działka nie posiada dostępu do drógi ani urządzeń infrastruktury technicznej .

·         Działka 4057 o pow. 0,16 ha jest to działka niezabudowana położona w średniej odległości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w całości pokryty trawa oraz samosiewami drzew. Kształt działki jest regularny. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej.

·         Działka 4063 o pow. 0,12 ha jest to działka niezabudowana                      w średniej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły                        w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej

·         Działka  714 o pow. 0,01 ha jest niezabudowana położona                               w pośredniej części wsi. Teren działki jest lekko pochyły pokryty                           w całości trawą. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jest jedynie przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, bezpośrednie sąsiedztwo to nieruchomości gruntowe niezabudowane. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i zagrodowa.

·         Działka 715 o pow. 0,05 ha jest niezabudowana położona                                   w pośredniej części wsi. Teren działki jest pochyły w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu, dojazd jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i zagrodowa, a w dalszej odległości nieruchomości rolne i leśne.

 

Cena udziału  1/4 będącego  własnością osoby fizycznej

Wynosi :  9 042,50 zł

Zniesienie współwłasności

następuje na rzecz  Gminy Domaradz

 

 

 

 

4 760 zł

 

 

 

1360 zł

 

 

 

 

3640 zł

 

 

 

 

2340 zł

 

 

 

 

4290 zł

 

 

 

 

 

5440 zł

 

 

 

 

4080 zł

 

 

 

 

 

1710 zł

 

 

 

 

 

 

8550 zł

711

0,08 ha

 

Barycz

KS1B/00050173/2

 

 

 

 

·         Działka 711 o pow. 0,08 ha jest niezabudowana położona                                    w pośredniej części wsi. Teren działki lekko pochyły, pokryty                          w całości trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jedynie przez działki sąsiednie. Północną część działki przecina napowietrzna  linia elektroenergetyczna, dodatkowo wzdłuż północnej granicy obszar przecina sieć gazowa. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bliskie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości niezabudowane.

 

 

17 200 zł

 

 

 

Wartość udziału będącego udziałem ¾ Gminy Domaradz  

Wynosi: 12 900 zł

Zniesienie współwłasności

następuje  na rzecz Marii Szal

 

- Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  18 września 2023 r. do 9 października  2023 r.

- Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  30 października  2023 r.

- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminie, na stronie internetowej Urzędu, BIP  oraz w prasie lokalnej.

- Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 25 lub telefonicznie  pod                               nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30.                                                                                                                                                                                      

 

Autor: Angelika Mikoś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-18
Data publikacji:2023-09-18
Osoba sporządzająca dokument:Angelika Mikoś
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:218