Sesja Rady Gminy 22 marca 2023 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2023

herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz.40) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała  Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 22 marca 2023r. (tj. środa ) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie  międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 

a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaradz w 2022 roku.

(projekt Uchwały Nr XLVIII.298.2023)

b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Domaradz.

(projekt Uchwały Nr XLVIII.299.2023)

c) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Domaradz.

(projekt Uchwały Nr XLVIII.300.2023)

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Domaradz

(projekt Uchwały Nr XLVIII.301.2023)

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Domaradz.

(projekt Uchwały Nr XLVIII.302.2023)

f) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.

(projekt Uchwały Nr XLVIII.303.2023)

g) zmian w Statucie Gminy Domaradz

 (projekt Uchwały Nr XLVIII.304.2023)

h) zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

(projekt Uchwały Nr XLVIII.305.2023)

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 5. Zamknięcie sesji.
Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-17
Data publikacji:2023-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:584