Sesja Rady Gminy 30 grudnia 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2022

sesja radyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz 559 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 30 grudnia 2022r. (tj. piątek ) o godz. 09.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.	Otwarcie sesji
2.	Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.	Ustalenie porządku obrad.
4.	Powołanie Komisji wnioskowej.
5.	Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.	Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7.	Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.	Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2023r.
1)	Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z 
uzasadnieniem,
2)	Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy i opinii Komisji 
Budżetu oraz wniosków radnych,
3)	Odczytanie opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej,
4)	Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiska Wójta do opinii Komisji 
stałych Rady Gminy.
5)	Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
6)	Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej - Uchwała Nr 
XLVI.281.2022
10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz Uchwała 
Nr XLVI.282.2022
b) zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok Uchwała Nr XLVI.283.2022
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domaradz na lata 
2022 - 2025.
Uchwała Nr XLVI.284.2022
d) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Domaradz na 2023 
rok
Nr XLVI.285.2022
e) planu pracy Rady Gminy Domaradz na 2022r. Nr XLVI.286.2022
f) zmian Statutu Sołectwa Barycz Nr XLVI.287.2022
g) zmian Statutu Sołectwa Domaradz Nr XLVI.288.2022
h) zmian Statutu Sołectwa Golcowa Nr XLVI.289.2022
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Wolanin
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-15
Data publikacji:2022-12-15
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:700