Sesja Rady Gminy 4 listopada 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2022

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz.559 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 04 listopada  2022r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

   

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Analiza oświadczeń majątkowych za 2021 r
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 11. a) rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina (Nr XLIV.263.2022)
 12. b) rozpatrzenia petycji Pana Patryka Króla dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy (Nr XLIV.264.2022)
 13. c) przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego (Nr XLIV.265.2022)
 14. d) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022 – 2031. (Nr XLIV.266.2022)
 15. e) przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Domaradz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”  (Nr XLIV.267.2022
 16. f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli (Nr XLIV.268.2022)
 17. g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Nr XLIV.269.2022)
 18. h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Nr XLIV.270.2022)
 19. i) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Domaradz w 2023 roku (Nr XLIV.271.2022)
 20. j) zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (Nr XLIV.272.2022)
 21. k) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz. (Nr XLIV.273.2022)
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 26. Zamknięcie sesji.
Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-28
Data publikacji:2022-10-28
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:620