ZBIÓRKA ODPADÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2020

Odpady są zbierane co dwa tygodnie  według ustalonego harmonogramu ( szkło i papier jeden raz w miesiącu). Worki z naklejonymi kodami należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00.

Śmieci wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady remontowo- budowlane, baterie, farby zbierane są dwa razy w ciągu roku również według ustalonego harmonogramu.

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Domaradz.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zebrane z terenu Gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do:

  • Instalacji Komunalnej ZUO w Krośnie, ul. Białobrzeska 108.
  • Instalacji MBP w Kozodrzy, 39-103 Kozodrza
  • Instalacja MBP w Paszczynie, 39-207 Paszczyna 62b

Informacja o osiągniętych w 2019 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości zamieszkałych

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,03 % (wymagany 40%)
- Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,13 % (wymagany 60%)
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,27 % (dopuszczalny do 40%)

 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Remondis KROeko Sp. z o. o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno.

Odbiór następuje  podczas mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Podmioty wykonujące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240 A
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów

 

Informacja o osiągniętych w 2019 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości niezamieszkałych:

Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 37,12 %
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,76 % 

 

Autor: Tomasz Śmigiel

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-30
Data publikacji:2020-12-30
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:935