INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2019

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOMARADZ, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI DOWOZEM SWOICH DZIECI DO PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY PODSTAWOWEJ, SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I OŚRODKA UMOŻLIWIAJACEGO REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI.

Gmina Domaradz zapewnia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Domaradz bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki lub zwrot kosztów dojazdu do wyżej wymienionych placówek w przypadku zawarcia umów na dowóz indywidualny z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci niepełnosprawnych. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów dowozu jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
( Dz. U. z 2019r., poz. 1148).

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Z BEZPŁATNEGO TRANSPORTU I OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU LUB ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU  MOGĄ KORZYSTAĆ:

1) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym ( art. 32 ust. 6 ustawy);

2) niepełnosprawne dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 ustawy w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)  niepełnosprawne dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) niepełnosprawne dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia ( art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku  z art. 127 ustawy);

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego -nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ( art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z  art. 36 ust. 17 ustawy).

Wnioski w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego należy składać w Urzędzie Gminy w Domaradzu (pokój numer 20). Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Domaradz lub zwrotem kosztów dojazdu własnym samochodem są proszeni o złożenie wniosku w terminie do dnia 22 sierpnia 2019r.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców przygotowany na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Domaradzu w pokoju Nr 20 oraz na stronie internetowej Gminy Domaradz.
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
  3. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
  4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
  5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły(ośrodka)

W sprawach dowozu można kontaktować się pod nr 13 4347041 w. 50.

 

Domaradz, dnia 02 sierpnia 2019r.      

                                

                                  Kierownik
                                  Zespołu Obsługi Szkół
                                  w Domaradzu

Autor: Krystyna Bober

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-02
Data publikacji:2019-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Krystyna Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1116