Sesja Rady Gminy 24 czerwca 2024 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2024

herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 906) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję III sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 24 czerwca 2024r. (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9. Raport o stanie Gminy Domaradz za 2023 rok
10. Debata nad raportem o stanie Gminy Domaradz za 2023 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaradz wotum 
zaufania. Uchwała Nr III.9.2024
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z budżetu gminy za 2023r. 
i sprawozdania finansowego – kwestia dotycząca absolutorium dla Wójta 
Gminy Domaradz
a) przedłożenia sprawozdania przez Wójta Gminy
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych 
sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2023r. i 
sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia gminy,
c) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie 
sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania Wójta Gminy Domaradz 
z wykonania budżetu Gminy Domaradz za rok 2023 oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego - przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu 
za 2023r. oraz uchwały w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2023 Uchwała Nr 
III.10.2024
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Domaradz z 
tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Uchwała Nr III.11.2024

13. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków Gminy Domaradz Uchwała Nr III.12.2024
2) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, 
sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków Uchwała Nr III.13.2024
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania 
budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie 
Gminy Domaradz Uchwała Nr III.14.2024
4 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Domaradz lub jej 
jednostkom organizacyjnym Uchwała Nr III.15.2024
5) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok Uchwała Nr 
III.16.2024
6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz Uchwała 
Nr III.17.2024
7) przystąpienia do sporządzania „Planu Ogólnego Gminy Domaradz” 
Uchwała Nr III.18.2024
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
16. Zamknięcie sesji.

Informuję, że projekty Uchwał zostaną dostarczone na 7 dni przed 
obradami Sesji


 
 Przewodniczący Rady Gminy
 
 Dariusz Dudek
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-06-07
Data publikacji:2024-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:226