Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Domaradz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2012

Gmina Domaradz przystąpiła do realizacji projektu o nazwie „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Domaradz” - na podstawie podpisanej umowy nr : UDA-POKL.09.01.02-18-196/12-00 z dnia 9 listopada 2012 roku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

LogoLogo POKL

Projekt systemowy o nazwie „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Domaradz” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ten jest kontynuacją szerszego projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej a dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonego w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Wprowadzona od 1 września 2009 roku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół przewiduje, iż indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania. Nowa podstawa programowa zakłada, iż celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest kształtowanie u uczniów i uczennic postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Jednocześnie ma zapewnić kontynuację i ciągłość procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu. W omawianym dokumencie określono też, ze zadaniem szkoły jest m.in. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Domaradz” ma wesprzeć działania wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Domaradz ( tj. Szkołę Podstawową Nr 1 w Domaradzu, Szkołę Podstawową Nr 2 w Domaradzu, Szkołę Podstawową Nr 1 w Zespole Szkół w Golcowej, Szkołę Podstawową Nr 2 w Golcowej i Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Baryczy) w realizacji treści i wymagań określonych w nowej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Objęci nim zostaną uczniowie i uczennice klas I - III tychże szkół, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uczniowie uzdolnieni potrzebujący indywidualnego podejścia. Projekt umożliwi zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu gminy Domaradz.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości kształcenia, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami w nauce oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań, a ponadto wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości i przezwyciężenie stereotypów związanych z pochodzeniem z małej miejscowości i nauką w wiejskiej szkole.

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2012-12-28
Data publikacji:2012-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:5995