Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez zmian

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2021

Wójt Gminy Domaradz informuje, że w roku 2022 stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. Przypominamy, że stawka opłaty za jedną osobę wynosi 27 zł z możliwością obniżenia stawki do 20 zł w przypadku kompostowania bioodpadów.

Obowiązująca od niemal dwóch lat znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2020 r. to już nie wybór, ale obowiązek.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy przedsiębiorstwo, które na terenie Gminy Domaradz świadczy usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zobowiązane jest do powiadomienia Urzędu Gminy w Domaradzu o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku natrafienia na złą segregację firma odbierająca odpady przesyła do tut. urzędu zdjęcia zawartości worków z kodem, świadczące o nieprawidłowej segregacji odpadów.

Na podstawie powiadomienia urząd wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie w drodze decyzji określa się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki podwyższonej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Domaradz z dnia 30 października 2020 r. stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 54,00 zł miesięcznie liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o prawidłową segregację odpadów w celu uniknięcia kary za nieodpowiednią segregację.

Autor: Tomasz Śmigiel

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-20
Data publikacji:2021-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1394