Stypendia szkolne 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2020

stypendiaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/21 można składać w terminie od 1 września do 15 września 2020 r.

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaradz

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) – rozdział 8a

- Uchwałą Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaradz (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 2510 z późn. zm. )

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
• stypendium szkolne
• zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
  • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na :
- wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
- wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych,
- z urzędu,

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wyżej określonego terminu.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym .

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak również na dyrektorze szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaradzu (pokój 2), tel. (013) 43 47 041 wew. 42

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-25
Data publikacji:2020-08-25
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:298