Świadczenie „Dobry start” dla ucznia – informacje o programie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2020

300 plusŚwiadczenie „Dobry start” przysługuje:

 1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;
 2. osobom uczącym się - raz w roku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w  roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
 2. ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w  roku kalendarzowym,  w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” na okres świadczeniowy 2020/2021 będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, wybranych systemów bankowych oraz za pośrednictwem PUE ZUS

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu, pok. nr 2 na parterze.

 

300 plus

Przyjmowanie stron:

Poniedziałek -  Piątek od 7:45 do 15:45

Kto może złożyć wniosek e świadczenie Dobry start?

Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioskowanie o świadczenie Dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych

Od 1 sierpnia 2019 r. istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Stało się tak za sprawą rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1343). Program „Dobry start”, którego głównym celem jest wsparcie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na uczące się dziecko, ma wspomóc rodziny w   ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem  roku szkolnego. Zakładając, że istotne jest, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty był jednorazowym świadczeniem, rozporządzenie zawiera zmianę definicji szkoły, w której nauka uprawnia do świadczenia dobry start. Przy czym, nowa regulacja nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie – wciąż będzie ono należne, co do zasady, na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 lat.

W przypadku ubiegania się o świadczenie Dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej lub przez osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej, wniosek należy złożyć bezpośrednio w organie właściwym, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start.

Warto pamiętać:

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry start” zrezygnowano z  konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie  „Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, nie podlega także unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie nie przysługuje:

 • na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w  tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole,
 • jeżeli dziecko/osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, karnym, areszcie śledczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie
 • świadczenie Dobry start nie obejmuje także studentów.

 

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-21
Data publikacji:2020-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:100