Sesja Rady Gminy w dniu 30 września 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2019

SesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała  Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję X sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 30 września 2019r. (tj. poniedziałek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu  w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9.    Analiza sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz za               I półrocze 2019r.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
b) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Domaradz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
d) w sprawie przystąpienia Gminy Domaradz do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego
            e) w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż  nieruchomości
f) w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.    Wolne wnioski i informacje.
14.    Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15.    Zamknięcie sesji.

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-24
Data publikacji:2019-09-24
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:440