GMINA DOMARADZ

Sesja Rady Gminy 25 kwietnia 2024 r.

18 kwietnia 2024

herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję LXV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 25 kwietnia 2024r. (tj. czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie oceny aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaradz 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
projekt Uchwały Nr LXV.387.2024
b) zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok
projekt Uchwały Nr LXV 388.2024
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaradz na lata 2024-2028
projekt Uchwały Nr LXV 389.2024
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Wolanin
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-18
Data publikacji:2024-04-18
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:656