GMINA DOMARADZ

Sesja Rady Gminy 16 maja 2023 r.

9 maja 2023

SesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz.40) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję L (50) sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 16 maja 2023r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminyw Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy 
Domaradz za 2022 rok.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok (projekt Uchwały Nr 
L.310.2023)
b) zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Domaradz (projekt 
Uchwały Nr L.311.2023)
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Domaradz
(projekt Uchwały Nr L.312.2023)
d) wskazania przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego 
Partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego (projekt Uchwały Nr L.313.2023)

 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Wolanin
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-05-09
Data publikacji:2023-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:849