GMINA DOMARADZ

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne w 2021 r.

20 maja 2022

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno

- Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o. ul. 3 Maja 35, 36-030 Błażowa

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zebrane z terenu Gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do:

 

  • Instalacja do składowania odpadów powstałych w procesie mechanicznego-przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych "Składowisko Krosno" ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Krosno
  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Krosno
  • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 39-207 Paszczyna 62B
  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów 39-103 Kozodrza

Informacja o osiągniętych w 2021 r. przez Gminę Domaradz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości zamieszkałych:

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26,08 % (wymagany 20%)
- Poziom recyklingu  przygotowania do ponownego użycie i odzysku innymi metodami  odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 68,30 %
- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0,01 % 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Remondis KROeko Sp. z o. o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno.

Odbiór następuje  podczas mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Informacja o osiągniętych w 2021 r. przez firmy odbierające odpady komunalne poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości niezamieszkałych:

Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o. ul 3 Maja 35, 36-030 Błażowa

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 54,93 %

P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,82 %

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 18,84 %

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

Autor: Tomasz Śmigiel

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-20
Data publikacji:2022-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1168