GMINA DOMARADZ

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz

30 marca 2020

W dniu 26.03.2020 r. Gmina Domaradz podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 975 753,41 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 429 793,44 zł.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie 19 odcinków sieci wodociągowej tłocznej o łącznej długości 9173,5 m i średnicy Ø 90 mm z rur PE100 SDR 11, na której zostanie zabudowanych 5 hydrantów p.poż. oraz 3 odcinków sieci wodociągowej tłocznej o łącznej długości 582 m sieci wodociągowej Ø 63 mm z rur PE100 SDR 11

            Celem planowanej operacji jest zwiększenie odsetka mieszkańców Gminy Domaradz korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Do celów ogólnych należą: racjonalizacja kosztów zaopatrzenia w wodę pitną o wysokich parametrach, ograniczona zachorowalność na choroby związane ze stosowaniem wody o niekorzystnym składzie, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Domaradz i całego regionu Podkarpacia, poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.             Projekt ten jest inwestycją o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju Gminy w szczególności dla poprawy jakości życia na tym obszarze. W szczególności wiąże się on ściśle z celami, którymi opisuje się rozwój zrównoważony, a które dotyczą: zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, promowania zrównoważonego korzystania z wód, ochrony wód i ekosystemów od wód zależnych pozostających w dobrym stanie, poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka, zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych, zmniejszenia skutków powodzi i suszy. Miejscowość Domaradz jest wyposażona w sieć wodociągową o łącznej długości 10,69 km, z której korzysta 442 mieszkańców. Po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji, która stanowi kolejny etap budowy sieci wodociągowej zostanie zapewniony dostęp do wysokiej jakości wody pitnej kolejnym 200 mieszkańcom Domaradza.

Autor: Katarzyna Wójcik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-30
Data publikacji:2020-03-30
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2379