RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DOMARADZ na lata 2022-2031

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2022

konsultacjeNa podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVII.171.2021 Rady Gminy Domaradz z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, w dniach od 7 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031.

Przez okres trwania konsultacji uwagi przyjmowane były w następujących formach:

 • w formie pisemnej poprzez:
  • formularz uwag (pisemny) - dostępny był do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu www.domaradz.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy w Domaradzu, który można było przesłać na adres mailowy: gmina@domaradz.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345. W tej formie nie złożono żadnych uwag do projektu
  • formularz uwag on-line - udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaradzu oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy w Domaradzu domaradz.pl W tej formie nie złożono żadnych uwag do projektu Strategii.
 • ustnie oraz pisemne podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbyły się:
  • 4 stycznia 2022 w godzinach 9.00-12.00 w Urzędzie Gminy w Domaradz (w sali narad) w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego). W ramach tej formy 1 osoba zgłosiła 1 uwagę. Informacja o szczegółach w załączeniu.
  • 10 listopada 2021 r. w godzinach 10.00-11.30 w Urzędzie Gminy w Domaradz w formie otwartego spotkania konsultacyjnego mieszkańcami.

Z uwagi na pandemie Covid spotkanie zaplanowano w formule on-line. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie były proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@domaradz.pl w terminie do 10.01.2022 r. W tym terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie chęci uczestnictwa.

Celem konsultacji było poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Szczegółowa informacja o zgłoszonych uwagach.

Zgłoszono 1 uwagę ustnie podczas dyżuru konsultacyjnego.

 

Uwaga odnosiła się do Rozdziału 7 projektu Strategii Rozwoju tj. Analizy SWOT w pkt. 7.1, 7.2 i 7.3.

 

Treść uwagi i uzasadnienie uwagi:

Kilka zapisów pomimo innego brzmienia powiela się, a kilka jest niezgodnych z diagnozą i raportem z badania ankietowego. Prośba o wspólne przeanalizowanie podczas dyżuru.

 

Sposób rozpatrzenia:

Dokonano ponownej weryfikacji zapisów w Analizie SWOT w poszczególnych sferach i dokonano jej aktualizacji w przypadku kilku zapisów odnoszących się do mocnych i słabych stron gminy.

 

Pozostałe konsultacje

Konsultacje prowadzono także z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

W toku konsultacji do projektu Strategii odniósł się tylko Dyrektor RZGW, który zgłosił uwagi dotyczące uwzględnienia w projekcie Strategii zapisów następujących dokumentów planistycznych:

 • Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,
 • Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,
 • Plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Zgodnie z uwagami zapisy te zostały ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031 oraz w Załączniku nr 1 tj. w Diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej Gminy.

Autor: Stanisław Gierula

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-12
Data publikacji:2022-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Stanisław Gierula
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:250