GMINA DOMARADZ

Odpady

Artykuły

Harmonogram odbioru odpadów

12 stycznia 2022
Tomasz Śmigiel
Przejdź do - Harmonogram odbioru odpadów

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na rok 2022

Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów

Postępowanie z odpadami - styropian

19 lipca 2022
Tomasz Bober

Styropian

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

12 września 2022
Tomasz Śmigiel

W kwietniu 2022 r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, leków, olejów, farb.

 Zebrano:
- odpady wielkogabarytowe- 64,80 Mg
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 1,432 Mg
- odpady budowlane i remontowe - 5,70 Mg

-  zużyte opony - 11,20 Mg

- opakowania zawierające pozostałości substacji niebezpiecznych - 0,271 Mg

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

19 listopada 2021
Tomasz Śmigiel

W miesiącu październiku 2021 r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, leków, olejów, farb.

 Zebrano:
- odpady wielkogabarytowe- 79,92 Mg
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 1,815 Mg
- odpady budowlane i remontowe - 2,72 Mg

-  zużyte opony - 9,26 Mg

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

22 czerwca 2021
Tomasz Śmigiel

W miesiącu kwietniu 2021 r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, leków, olejów, farb.

 Zebrano:
- odpady wielkogabarytowe- 98,94 Mg
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- 4,16 Mg
- odpady budowlane i remontowe - 5,04 Mg

-  zużyte opony - 14,60 Mg

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Domaradz.

4 maja 2021
Tomasz Śmigiel

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zebrane z terenu Gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do:

  • Instalacja Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej, 37-300 Giedlarowa
  • Instalacja do składowania odpadów powstałych w procesie mechanicznego-przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych "Składowisko Krosno" ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Krosno
  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska 106 i 108, 38-400 Krosno
  • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
  • Instalacja Termicznego Przetwarzania z odzyskiem energii w Rzeszowie

Informacja o osiągniętych w 2020 r. przez Gminę Domaradz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości zamieszkałych:

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 37,66 % (wymagany 50%)
- Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 65,33 % (wymagany 70%)
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 % 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Remondis KROeko Sp. z o. o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno.

Odbiór następuje  podczas mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Informacja o osiągniętych w 2020 r. przez firmy odbierające odpady komunalne poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości niezamieszkałych:

Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 4,73 %
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 % 

P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 74,1 %
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 % 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 78,02 %
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 % 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

P.H.P.U. Zagroda Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów

Górne stawki za odpady komunalne i zbiorniki bezodpływowe

23 kwietnia 2021
Tomasz Śmigiel

Uchwała nr XXV. 152.2021

 Rady Gminy Domaradz

Z dnia 19 marca2021r.

 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Domaradz oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Domaradz

 

 

Czytaj więcej o: Górne stawki za odpady komunalne i zbiorniki bezodpływowe

ZBIÓRKA ODPADÓW

30 grudnia 2020
Tomasz Śmigiel

Odpady są zbierane co dwa tygodnie  według ustalonego harmonogramu ( szkło i papier jeden raz w miesiącu). Worki z naklejonymi kodami należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00.

Śmieci wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady remontowo- budowlane, baterie, farby zbierane są dwa razy w ciągu roku również według ustalonego harmonogramu.

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Domaradz.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zebrane z terenu Gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do:

  • Instalacji Komunalnej ZUO w Krośnie, ul. Białobrzeska 108.
  • Instalacji MBP w Kozodrzy, 39-103 Kozodrza
  • Instalacja MBP w Paszczynie, 39-207 Paszczyna 62b

Informacja o osiągniętych w 2019 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości zamieszkałych

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,03 % (wymagany 40%)
- Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,13 % (wymagany 60%)
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,27 % (dopuszczalny do 40%)

 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest Remondis KROeko Sp. z o. o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno.

Odbiór następuje  podczas mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Podmioty wykonujące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, 36-221 Blizne 240 A
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów

 

Informacja o osiągniętych w 2019 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z nieruchomości niezamieszkałych:

Remondis KROeko Sp. z o .o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno

- Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 37,12 %
- Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,76 % 

 

MIEJSCA ROZPROWADZANIA WORKÓW

30 grudnia 2020
Tomasz Śmigiel

 

Domaradz : Sołtys wsi Domaradz w pomieszczenie sołtysa w budynku Urzędu Gminy, w godz. 8:00 – 12:00 w czwartki i piątki

Golcowa: Sołtys wsi Golcowa w budynku Domu Ludowego  poniedziałek, czwartek: 9:00 – 11:00,

Barycz: Sołtys wsi Barycz od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00 oraz od 17:00-20:00
w sklepie spożywczym Barycz 264

Worki dostarczane są nieodpłatnie.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-15
Data publikacji:2017-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17190