GMINA DOMARADZ

Sesja Rady Gminy w dniu 9 marca 2018r.

7 marca 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1875) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 09.03.2018r. (tj. piątek) o godz. 1430 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.	Otwarcie sesji
2.	Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.	Ustalenie porządku obrad.
4.	Powołanie Komisji wnioskowej.
5.	Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.	Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie      międzysesyjnym.
7.	Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.	Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9.	Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) podziału Gminy Domaradz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
b) podziału Gminy Domaradz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaradz w 2018 r.
d) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
10.	Interpelacje i zapytania radnych.
11.	Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.	 Wolne wnioski i informacje.
13.	 Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14.	 Zamknięcie sesji.
Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-07
Data publikacji:2018-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:653