GMINA DOMARADZ

Sesja Rady Gminy w dniu 8 lutego 2018r.

5 lutego 2018

SesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz.1875) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 08 lutego 2018r. (tj. czwartek.) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli,

b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,

c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Domaradz,

d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Domaradz,

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,

f)zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 5. Zamknięcie sesji.
Autor: Marta Pilch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-05
Data publikacji:2018-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Marta Pilch
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:874