GMINA DOMARADZ

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DOMARADZ na lata 2022-2031

7 grudnia 2021

Konsultacje strategiiNa podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVII.171.2021 Rady Gminy DOMARADZ z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy DOMARADZ na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji,
Wójt Gminy Domaradz  informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031.
Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 7 grudnia 2021 roku do 11 stycznia 2022 roku.

Uwagi można składać:

który należy przesłać na adres mailowy: gmina@domaradz.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345, lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345;

4 stycznia 2022 r. w godzinach 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego);

Z uwagi na pandemie Covid spotkanie odbędzie się w formule on-line. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@domaradz.pl w terminie do 10.01.2022 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty link do uczestnictwa w spotkaniu.
Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Domaradz,  z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami, oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.
Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Domaradz, jako załączniki do niniejszej informacji.
Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Domaradzu.

Autor: Stanisław Gierula

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-07
Data publikacji:2021-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Stanisław Gierula
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1399