GMINA DOMARADZ

Sesja Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2019 r.

4 grudnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 10 grudnia 2019r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9.  Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych Uchwała  Nr XIII.95.2019
b) zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2019 r. Uchwała Nr XIII.96.2019
c) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr XIII.97.2019
d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz
Uchwała Nr XIII.98.2019
e) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Domaradz na 2020 rok Uchwała  Nr XIII.99.2019
f) planu pracy Rady Gminy Domaradz na 2020r. Uchwała  Nr XIII.100.2019

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15. Zamknięcie sesji.

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-04
Data publikacji:2019-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:445