Sesja Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2017

sesja Rady gminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 21 ust. 3 statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 20 grudnia 2017r. (tj. środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali nr 3
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy.
 9. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2018r.
 • Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy i opinii Komisji Budżetu oraz wniosków radnych,
 • Odczytanie opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej,
 • Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiska Wójta do opinii Komisji stałych Rady Gminy.
 • Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
 • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 • Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz
 • Dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
 • Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Domaradz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 • Planu pracy Rady Gminy Domaradz na 2018r.
 • Przyjęcia planów pracy na 2018r. Stałych Komisji Rady Gminy Domaradz
 • Uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 5. Zamknięcie sesji.
Autor: Marta Pilch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-07
Data publikacji:2017-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Marta Pilch
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:841