Sesja Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 27 czerwca 2017 r o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z budżetu gminy za 2016 r. i sprawozdania finansowego – kwestia dotycząca absolutorium dla Wójta Gminy Domaradz
  • przedłożenia sprawozdania przez Wójta Gminy
  • zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2016r. i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie opinii przez Komisje Rewizyjną dotyczącej wykonania budżetu za 2016 r. oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii uchwały Komisji Rewizyjnej,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r.
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Domaradz z tytułu wykonania budżetu za 2016r.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  • Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za rok 2016.
  • Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Domaradz.
  • Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Domaradz
  • Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaradz w 2017 r.
  • Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Niebylec
  • Dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 r
  • Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  • Przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domaradz na lata 2017-2023.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 15. Zamknięcie sesji.
Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-13
Data publikacji:2017-06-13
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:834